سومین وبینار آموزش مقدماتی جئوجبرا پخش زنده در شاد

این وبینار روز دوشنبه 8 خرداد در کانال دبیرخانه کشوری در شاد به صورت پخش زنده برگزار خواهد شد. برگزار خواهد شد


سومین وبینار آموزش جئوجبرا ویژه معلمان متوسطه یک 
دوشنبه 8 خرداد ساعت 15:30 در کانال دبیرخانه ریاضی به صورت پخش زنده برگزار خواهد شد.