‌چکیده محتوای فایل

فرض کنید G محل برخورد میانه های مثلث ABC باشد و مثلث 'A'B'C مجانس مثلث ABC به مرکز G و نسبت k=-0.5 باشد.
جایگاه راس های 'A و'B و 'C نسبت به مثلث ABC کجاست ؟

‌فهرست

هندسه 2
فصل دوم
درس دوم
کاربرد تبدیل ها

بررسی عمیق طبیعت ، پربارترین منبع کشفیات ریاضی است.    (فوریه)

دیدگاه کاربران

system                

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید