‌چکیده محتوای فایل

در این فیلم مرور سریعی بر همه پنجره های جئوجبرا و ابزارهای آن داریم
 سایت بین المللی جئوجبرا معرفی شده و طریقه دانلود نرم افزار توضیح داده شده از تبدیل های هندسی نیز مثال هایی ارائه شده است.

‌فهرست

مرور سریع
دانلود نرم افزار
سایت بین المللی جئوجبرا
پنجره های جئوجبرا
معرفی ابزارها
رسم نمودارها
تبدیل های هندسی

بررسی عمیق طبیعت ، پربارترین منبع کشفیات ریاضی است.    (فوریه)

دیدگاه کاربران

system                

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید

فایل های مشابه