‌چکیده محتوای فایل

یکی از کاربردهای بازتاب حل مسائلی است که به مسائل هم پیرامونی یا هم محیطی معروف است. در اینگونه مسائل ، هدف این است که بدون اینکه محیط یک چندضلعی تغییر کند ، مساحت آن چند ضلعی را تغییر دهیم.

‌فهرست

هندسه 2
فصل دوم
درس دوم
کاربرد تبدیل ها

بررسی عمیق طبیعت ، پربارترین منبع کشفیات ریاضی است.    (فوریه)

دیدگاه کاربران

system                

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید